The children at Saiashraya Orphanage are taught “ Drill training” by Amol Dalvi sir

The children at Saiashraya Orphanage are taught “Training Yoga “by Mr. Amol Dalvi sir

The children at Saiashraya Orphanage are taught Karate by Mr.Santosh Lonare sir

The children at Saiashraya Orphanage are given free health check up done by pravara rural hospital.

The children at Saiashraya Orphanage are given “computer training” by Mr.Santosh Lonare sir

The children at Saiashraya Orphanage are taught Sai sanskar “sai charitra “by Mr.Mahesh Verma